Opgericht 9 april 2006

Naam

Artikel 1:

De Vereniging draagt de naam: Big Blue Recreatieve Ruitersportvereniging, hierna te noemen "de Vereniging".

Zetel

Artikel 2:        

De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34249074.

Doel

Artikel 3:

 1. De Vereniging heeft ten doel:
  1. Het leren paardrijden in groepsverband.
  2. Het beoefenen van de ruitersport.
  3. Het organiseren van activiteiten voor haar leden, zowel binnen (vaak in een manege) als in de buitenlucht.
 2. De Vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  1. het organiseren van evenementen;
  2. het uitgeven van een periodiek;
  3. en voorts al hetgeen dienstig is aan de doelstelling van de Vereniging.

Middelen

Artikel 4:

De Vereniging kent geen winstbejag en verwerft haar inkomsten door:

 1. subsidies;
 2. bijdragen van donateurs;
 3. bijdragen van haar leden; en
 4. andere verkrijgingen

Artikel 5:        

De Vereniging kan geen schulden aangaan. Indien dit dreigt te gebeuren wordt ten spoedigste een Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen. Indien er toch een schuld is ontstaan wordt de ledenbijdrage dienovereenkomstig verhoogd.

Bestuur

Artikel 6:

 1. De Vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit tenminste twee en ten hoogste vijf natuurlijke personen.
 2. De voorzitter en de overige bestuursleden worden gekozen uit en benoemd door de leden bijeen in de Algemene Ledenvergadering.
 3. De bestuurders worden voor twee jaar benoemd en zijn terstond herkiesbaar.
 4. Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De functie van secretaris en de functie van penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.
 5. Het bestuur is niet persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele schade toegebracht aan haar leden of aan derden.
 6. Het bestuur is niet persoonlijk verantwoordelijk voor enige financiële schade indien artikel 5 wordt nageleefd.

Einde bestuursfunctie

Artikel 7:

 1. Een bestuurder kan te allen tijde door een eenstemmig besluit van alle overige bestuursleden, mits niet een enkele, worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. De functie van bestuurder eindigt voorts door:
  1. een besluit van de benoemende instantie;
  2. vrijwillig aftreden;
  3. verklaring dat hij/zij in staat van faillissement is gesteld;
  4. onder curatele stelling;
  5. onder bewindstelling; en
  6.  overlijden
 3. Indien een functie binnen het bestuur vacant wordt, zullen de overige bestuursleden deze functie overnemen en eventueel een Algemene Ledenvergadering vervroegd bijeen roepen.

Bestuurstaak en vertegenwoordiging

Artikel 8:

 1. Het bestuur behartigt de belangen van de Vereniging in de ruimste zin des woords en is binnen de grenzen der statuten bevoegd alle daden van beheer en beschikking te verrichten die het voor de verwezenlijking van het doel nodig of wenselijk acht.
 2. De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
  1. hetzij de voorzitter;
  2. hetzij een bestuurder, daartoe door het bestuur gemachtigd.

Bijeenroepen bestuursvergadering en Algemene Ledenvergadering

Artikel 9:

 1. De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter en/of secretaris, zo dikwijls als deze(n) dit nodig acht(en), alsmede binnen zeven dagen nadat ten minste twee bestuurders de wens daartoe schriftelijk en met opgave van de te behandelen onderwerpen te kennen hebben gegeven aan voorzitter of secretaris.
 2. De Algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur of door tenminste 25% van de leden.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 10:

 1. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het boekjaar, wordt een Algemene Ledenvergadering ‑ jaarvergadering – In die vergadering komen aan de orde:
  1. het jaarverslag en de jaarrekening als bedoeld in artikel 12;
  2. de voorziening in eventuele vacatures;
  3. de voorstellen aangekondigd in de oproeping.
 2. De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter. Is deze afwezig, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
 3. Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af naar de leden over de in het afgelopen jaar gehouden activiteiten, het beleid en een overzicht van de voorgenomen activiteiten voor het komend jaar. Dit alles ook in financiële zin.

Besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering

Artikel 11:

 1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig zijn.
 2. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 3. Indien over een voorstel, anders dan tot benoeming of aanbeveling van personen, de stemmen staken, komt geen besluit tot stand (zie ook punt 4).
  Wordt bij een benoeming of aanbeveling van personen niet meer dan de helft van de geldig  uitgebrachte stemmen op een van hen uitgebracht, dan wordt een tweede stemming gehouden. Indien dan op een persoon nog niet meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen wordt uitgebracht, vindt een herstemming plaats tussen de personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verworven. Hierna geldt wie de meeste stemmen krijgt.
 4. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
 5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemmen gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 6. Alle besluiten van de Algemene Ledenvergadering worden opgenomen in de notulen en getekend door de voorzitter en de secretaris.

Financiëel beheer

Artikel 12:

 1. Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand zodanige aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde de financiële rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend.
 3. Binnen drie maanden, na afloop van ieder boekjaar, worden door het bestuur een balans en winst‑ en verliesrekening over het afgelopen jaar en een daarbij behorende toelichting opgemaakt. De stukken, tezamen vormend de jaarrekening, worden na akkoordbevinding door alle bestuurders ondertekend en gaan vergezeld van een verslag omtrent de verrichtingen en gang van zaken in het desbetreffende boekjaar; goedkeuring der  jaarstukken door de Algemene Ledenvergadering strekt de penningmeester tot décharge.
 4. De Algemene Ledenvergadering kiest een kascommissie voor het controleren van de jaarstukken.
 5. Het bestuur is verplicht de jaarstukken en de daarop betrekking hebbende bescheiden ten minste tien jaar te bewaren.
 6. Indien over enig jaar de voor verwezenlijking van de doelstellingen van de Vereniging beschikbare middelen niet of slechts gedeeltelijk daarvoor zijn aangewend, bepaalt de Algemene Ledenvergadering welk deel voor toekomstige verwezenlijking der doelstelling gereserveerd blijft, het restant leidt tot korting op de bijdrage van de leden.

Statutenwijziging

Artikel 13

 1. In de statuten van de Vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts genomen worden in een vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen voor de vergadering een exemplaar van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle leden toezenden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van het aantal bestuurders aanwezig is. Daarenboven zijn tenminste 5 leden van de vereniging in genoemde vergadering aanwezig.

Ontbinding

Artikel 14:

 1. Is het bestuur van oordeel, dat het doel van de Vereniging niet of niet meer voldoende zal kunnen worden verwezenlijkt, dan wordt het voorstel aan de leden gedaan om tot ontbinding van de Vereniging over te gaan. Zie ook artikel 13 punt 3.
 2. In geval van ontbinding geschiedt de vereffening door de ten tijde daarvan fungerende bestuurders, tenzij de Algemene Ledenvergadering anders beslist. Gedurende die vereffening blijven de bepalingen van deze statuten, voorzover mogelijk, van kracht. In stukken en aankondigingen die alsdan van de Vereniging uitgaan, moet aan de naam worden toegevoegd: in liquidatie.           
 3. Aan hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der ontbonden Vereniging overblijft, wordt op door het bestuur te bepalen wijze een bestemming gegeven ten behoeve van een doel, dat zoveel mogelijk met de geest van het doel der Vereniging in overeenstemming is.
 4. De boeken en bescheiden van de ontbonden Vereniging blijven na afloop der vereffening berusten onder de persoon door het bestuur daartoe aangewezen.
 5. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel dient te worden ingetrokken.

Huishoudelijk Reglement

Artikel 15:

In de gevallen welke binnen de grenzen dezer statuten vallen, doch daarin niet zijn geregeld, wordt door een Huishoudelijk Reglement voorzien, een en ander conform de Nederlandse wet.